Wydział wieczystoksięgowy – opłaty

Opłaty w wydziale wieczystoksięgowym – ile kosztuje wpis hipoteki?

 

Wydziały Wieczystoksięgowe znajdują się przy każdym sądzie rejonowym. Ich zadania to przede wszystkim:

 • rozpoznawanie wniosków o założenie lub zamknięcie księgi wieczystej;
 • rozpoznawanie wniosków o wpis do księgi wieczystej;
 • wydawanie zaświadczeń ze zbiorów dokumentów i ksiąg hipotecznych;
 • wydawanie odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg hipotecznych,
 • zbiorów dokumentów oraz wypisów aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy;
 • wydawanie kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg hipotecznych,
 • zbiorów dokumentów kserokopii aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy,
 • przyjmowaniem interesantów w sprawach wieczystoksięgowych.

Wnioski o dokonanie wpisu w księgach wieczystych może składać:

 • właściciel nieruchomości;
 • użytkownik wieczysty;
 • osoba na której rzecz ma nastąpić wpis;
 • wierzyciel, jeśli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane w księdze wieczystej;
 • odpowiedni organ, w sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy prawa.

Opłaty za odpisy i wyciągi z ksiąg wieczystych:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów dokumentów i ksiąg hipotecznych – 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu;
 • wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej – 20 zł za każde rozpoczęte;
 • wniosek o wydanie odpisu zwykłego z księgi wieczystej – zawierającego aktualne wypisy – 30 zł
 • wniosek o wydanie odpisu zupełnego z księgi wieczystej, zawierającego aktualne i wykreślone wpisy od chwili wprowadzenia treści księgi wieczystej do systemu elektronicznego – 60 zł,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł;
 • wniosek o wydanie wyciągu z jednego działu księgi wieczystej – 15 zł,
 • wniosek o wydanie wyciągu z dwóch działów księgi wieczystej – 20 zł,
 • wniosek o wydanie wyciągu z trzech działów księgi wieczystej – 25 zł,
 • wniosek o wydanie wyciągu z czterech działów księgi wieczystej – 30 zł.

Opłata za założenie księgi wieczystej to 100 zł + opłata za wpis własności w zależności od podstawy prawnej wpisu. Najczęściej jest to 200 zł lub proporcjonalnie do udziału, a w jeśli na podstawie dziedziczenia lub zniesienia współwłasności to 150 zł.

Opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (dział II księgi wieczystej)

Opłata za ujawnienie podziału działki/zamiany powierzchni działki na mapie (na podstawie wypisu z rejestru gruntów, wyrysu z mapy ewidencyjnej lub mapy sytuacyjnej) – 100 zł.

Opłata za ujawnienie budynku w księdze wieczystej na podstawie wypisu z rejestru gruntów oraz wypisu z kartoteki budynków – 100 zł.

Opłata za wpis własności – 150 zł. Dokonuje się jej na podstawie np.:
– postanowienia o dziale spadku;
– postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
– postanowienia o zniesieniu współwłasności,
– aktu poświadczenia dziedziczeni;
– wyroku rozwodowego (z orzeczeniem w przedmiocie majątku).

Opłata za wpis własności na podstawie wyroku rozwodowego, bez orzeczenia o podziale majątku – 200 zł;

Opłata za zamianę dotychczasowych danych osobowych na podstawie np. odpisu skróconego aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej, KRS – 100 zł.

Opłaty związane z prawami, roszczeniami i ograniczeniami wynikającymi z działu III księgi wieczystej

Wykreślenie ostrzeżenia z księgi wieczystej na podstawie np. postanowienia sądowego, postanowienia o umorzeniu egzekucji – 50 zł.

Wykreślenie praw osobistych (dożywocie, najem, dzierżawa) – 75 zł.

Wykreślenie służebności osobistej, służebności gruntowej lub użytkowania wieczystego na podstawie np. aktu zgonu lub oświadczenia uprawnionego o zrzeczeniu się służebności – 100 zł.

Wpis służebności osobistej, służebności gruntowej lub użytkowania wieczystego na podstawie aktu notarialnego lub postanowienia sądowego – 200 zł.

Wykreślenie roszczenia o opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 250 zł w przypadku płatności jednorazowej, a w pozostałych przypadkach – 75 zł.

Opłaty związane z działem IV księgi wieczystej, czyli Hipoteką

Wpis hipoteki – na podstawie np. zaświadczenia banku i oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki lub tytułu wykonawczego lub postanowienia sądowego – 200 zł.

Wykreślenie jednej hipoteki na podstawie np. zezwolenia banku na wykreślenie hipoteki lub oświadczenia wierzyciela z notarialnie poświadczonym podpisem – 100 zł.

Zmiana hipoteki na podstawie np. zaświadczenia z banku lub oświadczenia wierzyciela z notarialnie poświadczonym podpisem – 150 zł.

Wpis roszczenia wierzyciela hipotecznego o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne na podstawie oświadczenia właściciela z notarialnie poświadczonym podpisem – 150 zł.

Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne na podstawie oświadczenia banku – 100 zł.

Zmiana pierwszeństwa hipoteki na podstawie np. oświadczenia banku – 100 zł.

Zmiana wierzyciela na podstawie np. oświadczenia banku lub umowy cesji wierzytelności – 100 zł.

[Głosów: 1   Average: 5/5]