Służebność przesyłu

służebność przesyłuSłużebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe, które reguluje stosunki prawne urządzeń przesyłowych, pomiędzy przedsiębiorcami przesyłowymi a właścicielami nieruchomości. Jego istotą jest możliwość korzystania przez przedsiębiorcę z cudzej nieruchomości, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych. W praktyce mowa tutaj o słupach wysokiego napięcia, gazociągach, ciągach wodno-kanalizacyjnych, przepompowniach, stacjach transformatorowych, czy wieżach triangulacyjnych.

Instytucję służebności przesyłu wprowadzono do KC ustawą z 30.05.2008 r. o zmianie ustawy KC (Dz. U. z 2008 roku, Nr 116, poz. 731), która weszła w życie 03.08.2008 r.

Jako powstaje służebność przesyłu?

Do ustanowienia służebności przesyłu może dojść w drodze umowy pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej a właścicielem nieruchomości, na skutek zasiedzenia lub z mocy orzeczenia sądowego. Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Właściciel nieruchomości może żądać wynagrodzenia z tytułu ustanowienie służebności przesyłu – które stanowić będzie swego rodzaju rekompensatę ze utratę wartości nieruchomości i ciężary, jakie ponosi w związku z jej umiejscowieniem.
Wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu nie została nigdzie uregulowana, jednak może na nią wpływać m.in.:

  • wartość 1 m kw. nieruchomości bez obciążenia,
  • rodzaj linii przesyłowej,
  • ograniczenie możliwości inwestycyjnych z uwagi na urządzenia przesyłowe,
  • obszar gruntu wokół urządzeń przesyłowych, wyłączony z użytku.

Służebność przesyłu a wpis w księdze wieczystej

W przypadku umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą przesyłowym, winna ona zostać zawarta w formie aktu notarialnego i zawierać oświadczenia obydwu stron. W takiej sytuacji to notariusz, który sporządzał akt notarialny jest zobowiązany do przesłania wniosku o wpis do księgi wieczystej do Sądu Rejonowego (właściwego dla miejsca położenia danej nieruchomości).

Wzmianka o służebności przesyłu znajduje się w III dziale ksiąg wieczystych. Jeśli zatem planujemy zakup nieruchomości, zwłaszcza działki – sprawdźmy, czy w księdze wieczystej nie ma informacji na temat ustanowionej służebności przesyłu. O ile linie wysokiego napięcia, czy stacje transformatorowe zobaczymy gołym okiem, o tyle rurociągów już nie.

Sprawdź także:

[Głosów: 7   Average: 4.9/5]