Jak czytać dział II księgi wieczystej

Z czego składa się dział II księgi wieczystej?

Dział II księgi wieczystej zawiera informacje na temat właścicieli i użytkowników wieczystych.

Nieruchomość może posiadać tylko jednego właściciela lub kilku. W przypadku kilku właścicieli mówimy o współwłasności, której (zgodnie z kodeksem cywilnym) wyróżnia się dwie formy:
– współwłasność ułamkowa – każdy z współwłaścicieli posiada określony udział we wspólnej rzeczy – 1/2, 1/3 , ¼ nieruchomości itd.
– współwłasność łączna – wynikająca z określonego stosunku prawnego np. zawarcia związku małżeńskiego (współwłasność małżeńska nieruchomości).

Informacje na temat właściciela nieruchomości znajdziemy w dziale 2.2 księgi wieczystej. W podrubryce 2.2.1, zatytułowanej Udział wypisany jest zarówno rodzaj własności, jak i wielkość udziału – podany w formie ułamkowej.

Jeśli poza osobą fizyczną udziały w nieruchomości posiada osoba prawna lub jednostka niebędąca osobą prawną (czyli np. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o.) jej dane znajdziemy w rubryce 2.2.4. Wpisuje się tutaj podstawowe informacje na temat osoby prawnej, czyli jej pełną nazwę, siedzibę, KRS i REGON.
W przypadku osób fizycznych – ich dane wraz z listą udziałów znajdziemy w podrubryce 2.2.5 osoba fizyczna.

Rubryka 2.3 dotyczy z kolei właściciela wyodrębnionego lokalu. Cóż to oznacza? Wyodrębnić można tylko lokal samodzielny, czyli oddzielony trwałymi ścianami, który pełni samodzielną funkcję, do jakiej go przeznaczono. Może zostać wyodrębniony zarówno na cele mieszkaniowe, jak i komercyjne. Możliwe jest również wyodrębnienie kilku lub wszystkich lokali w budynku. Jedna osoba może być właścicielem kilku wyodrębnionych lokali.

W rubryce 2.3 wpisujemy informacje dotyczące właściciela i wyodrębnionego lokalu a dokładniej: numer udziału właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej, wielkość udziału, numer księgi wieczystej, dla prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość a także numer lokalu.

Jeśli lokal został przekazany na użytkowanie wieczyste, informacje na ten temat znajdziemy w rubryce 2.4 zatytułowanej właśnie Użytkownik wieczysty. Zostanie tam również wpisany współużytkownik wieczysty. Rubryka 2.4.1 obejmuje wpisy dotyczące użytkowania wieczystego lub:

  • użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość;
  • użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności;
  • użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Rubryka 2.5 księgi wieczystej zatytułowana – Uprawniony – zawiera informacje na temat osoby uprawnionej z tytułu spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu.

Z kolei rubryka 2.6 – Podstawa nabycia to informacje na temat sposobu nabycia nieruchomości. Może to być akt notarialny decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inna podstawa. Możemy spotkać się z sytuacją, że w rubryce tej wpisano iż „Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi”, a wtedy należy ich szukać faktycznie nieco niżej, na końcu II działu księgi wieczystej. Zobaczymy tam szczegółowe informacje na temat aktów notarialnych i wniosków wraz z chwilą ich wpisu.

[Głosów: 8   Average: 4.9/5]