wypis z ewidencji gruntów

Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej to jedne z podstawowych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości. To także dokumenty niezbędne do założenia księgi wieczystej dla danej nieruchomości – w takim przypadku muszą jednak posiadać odpowiednią adnotację urzędniczą – iż zostały wydane do celów wieczystoksięgowych.

Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) to jeden z referencyjnych rejestrów, zawierający informacje o nieruchomościach:

 • gruntach – (granice, powierzchnia, położenie, rodzaj użytków gruntowych i ich klas bonitacyjnych, a także oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeśli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty);
 • budynkach (położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i ogólne dane techniczne);
 • lokalach (położenie, funkcja użytkowa, powierzchnia użytkowa).

Ponadto w Ewidencji gruntów i budynków wykazuje się:

 • właścicieli nieruchomości, inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu znajduje się nieruchomość (dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego),
 • osoby władające gruntami na zasadzie samoistnego posiadania (dotyczy gruntów, które nie maja księgi wieczystej ani zbiorów dokumentów i nie można ustalić ich właścicieli),
 • miejsce pobytu stałego lub adres siedziby właściciela/właścicieli, osoby władającej gruntami itd;
 • informacje o ewentualnym wpisie do rejestru zabytków,
 • informacje, czy dany grunt (w całości lub części) objęty jest formą ochrony przyrody,
 • informacje na temat umów dzierżawy,
 • wartość katastralną nieruchomości.

Jak uzyskać wypis z ewidencji gruntów?

Aby otrzymać wypis z EiG, należy złożyć stosowny wniosek (ujednolicony wzór) w starostwie (Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) właściwym dla położenia danej nieruchomości. Wniosek ten możemy złożyć osobiście lub drogą mailową.

Wśród informacji, które będziemy musieli w nim zawrzeć są dane identyfikujące nieruchomość:

– powiat,
– gmina,
– obręb ewidencyjny lub adres nieruchomości,
– numer działki ewidencyjnej lub numer jednostki rejestrowej lub numer księgi wieczystej.

Warto odpowiednio wcześniej sprawdzić te informacje, zwłaszcza, jeśli chcemy uzupełniać wniosek na miejscu, w starostwie.
Poza odpowiednim wnioskiem, konieczne jest także dołączenie dowodu dokonania opłaty za dokument, których ceny różnią się w zależności od tego, jaki rodzaj dokumentu chcemy uzyskać, jak również od tego, czy ma on być w postaci drukowanej czy elektronicznej.

Kto może uzyskać wypis i wyrys z ewidencji budynków

Warto pamiętać, że nie każdy otrzyma dokumenty z Ewidencji Gruntów. Ze względu na dane w nich zawarte, tego typu informacje mogą uzyskać:

 • właściciele nieruchomości, osoby i jednostki organizacyjne władające gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy zbiór danych lub wpis;
 • osoby lub podmioty władające gruntami na zasadzie samoistnego posiadania (o ile ze względu na brak księgi wieczystej nie można ustalić właściciela);
 • operatorzy sieci rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
 • inne podmioty, niewymienione wyżej, o ile wykażą się interesem prawnym* w tym zakresie.

*Pamiętajmy, że interes prawny musi znajdować swoją podstawę w przepisach prawa. Interesem prawnym nie jest chęć zakupu działki czy nieruchomości.

[Głosów: 6   Average: 5/5]